Magic Number (2022)
Lunatic Pandora (2022)
The Laughing Man (2022)
D2C (2022)
Câu trả lời cuối cùng (2021)
Ri gợn sóng (2021)
Phong cảnh (2021)
Không có tiêu đề (2021)
#ultratower (2021)
#newmoon (2020)
#portrait (2020)
Tạp chí Trắng (2019)
Chương trình lăng kính (2017)
Hộp đen (2017)
Thế giới là bạn (2016-19)
Genius (2014-15)
A Fake Show the Reality (2014)

Sazae Bot (2010-17)